App Truyện

Mở trong ứng dụng App Truyện

Cả Triều Gian Thần, Muốn Nâng Ta Làm Thiên Cổ Nhất Đế!

0

3

540

Sở Phong xuyên qua đến dị thế đại lục Sở Quốc, trở thành một cái nhàn hạ Vương gia.

Tại Chiến quốc thất hùng thời đại, xem xét Sở Quốc cả triều văn võ phối trí, hắn bắt đầu chiều sâu tuyệt vọng.

Tả thừa tướng Tần Cối, hữu thừa tướng Nghiêm Tung, thái sư Đổng Trác.

Lục bộ Thượng thư: Tư Mã Ý, Thái Kinh, Hòa Thân, Vương Mãng, Ngao Bái, đến tuấn thần.

Đông Xưởng đô đốc Triệu Cao, Tây Hán đô đốc Ngụy Trung Hiền.

Thượng tướng quân, hình Đạo Vinh.

Cửu Môn Đề Đốc, Phan Phượng.

Có khác bốn vị khác họ Vương: Hải Đông Vương Chu Lệ, Nhữ Nam Vương Triệu Khuông Dận, Hoài Tây Vương An Lộc Sơn, Trấn Bắc Vương Ngô Tam Quế.

Càng có hoàng hậu Võ Tắc Thiên, Hoàng quý phi Từ Hi, quý phi Dương Ngọc Hoàn, tọa trấn hậu cung.

Sở Phong đời này, vốn định an an ổn ổn làm cái nhàn hạ Vương gia, an toàn cẩu đến diệt quốc liền chạy đường!

Không ngờ lão hoàng đế đêm khuya đột nhiên băng hà, dưới gối duy nhất hoàng tử cũng đêm đó chết bất đắc kỳ tử mà chết.

Sở Phong một mặt mộng bức bị quần thần đẩy lên hoàng đế bảo tọa .

Cùng lúc đó, thức tỉnh « vạn dân » hệ thống, thu hoạch dân ý giá trị liền có thể trao đổi tất cả ban thưởng.

Cả triều lịch sử gian thần tại đăng cơ đại điển bên trên, cùng kêu lên quỳ lạy hô to: "Chúng thần nhất định phải phụ tá bệ hạ, làm cái kia thiên cổ nhất đế!"

Chương

Tải app để có những trải nghiệm tốt nhất!

Tải AppTruyen tại App Store Google Play